ศูนย์อบรมและทดสอบการสุขาภิบาลอาหาร


ศูนย์อบรมและทดสอบการสุขาภิบาลอาหาร

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี ได้รับอนุญาตจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดอบรมและทดสอบในหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (ประกาศ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563) ให้กับประชาชนทั่วไป หรือองค์กรต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบอาหารไทยมีมาตรฐานการสุขาภิบาลตามหลักมาตรฐานสากล

กำหนดการอบรม
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ
20 กุมภาพันธ์ 2564
20 มีนาคม 2564
24 เมษายน 2564 
22 พฤษภาคม 2564
19 มิถุนายน 2564
17 กรกฎาคม 2564
21 สิงหาคม 2564
18 กันยายน 2564
16 ตุลาคม 2564
13 พฤศจิกายน 2564
18 ธันวาคม 2564

หลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
21 กุมภาพันธ์ 2564
16 และ 21 มีนาคม 2564
20 และ 25 เมษายน 2564 
18 และ 23 พฤษภาคม 2564
15 และ 20 มิถุนายน 2564
13 และ 18 กรกฎาคม 2564
17 และ 22 สิงหาคม 2564
14 และ 19 กันยายน 2564
12 และ 17 ตุลาคม 2564
9 และ 14 พฤศจิกายน 2564
14 และ 19 ธันวาคม 2564

การสอบ แบ่งออกเป็น
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ
สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องสอบผ่าน 80% หรือผลคะแนนสอบไม่น้อยกว่า 40 ข้อ ถึงจะผ่านการอบรม (เวลาสอบ 1 ชั่วโมง)

หลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
สอบภาคทฤษฎี 20 ข้อ ต้องสอบผ่าน 80% หรือผลคะแนนสอบไม่น้อยกว่า 16 ข้อ ถึงจะผ่านการอบรม (เวลาสอบ 30 นาที)

สถานที่อบรมและทดสอบ
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี, ชั้น 2 

ค่าธรรมเนียมสมัคร
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ : เริ่มต้นที่ 600 บาท
หลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร : เริ่มต้นที่ 500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ
  • ผู้สัมผัสอาหารทุกประเภท 
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เคยต้องโทษ

หลักฐานการสมัครทดสอบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

การสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • ลงทะเบียนสมัครผ่านทางออนไลน์ www.msccookingschool.com 
  • สมัครโดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาทางอีเมล์ [email protected]
  • สมัครได้ด้วยตัวเองที่ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี, ชั้น 4

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ
ถ้าหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสามารถชำระค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
  • ชำระด้วยเงินสด 
  • โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสยาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 005-801063-8

โดยหลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
- e-mail : [email protected]
- line ID : @msccoookingschool

การรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะมารับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ได้หลังผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อย 14 วันทำการ โดยมีให้เลือก 2 วิธี
1. มารับด้วยตัวเอง หรือ 
2. ส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่าส่ง 60 บาท 

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
โทร. 02-185-1414, 09-4649-4664
e-mail : [email protected]
Line ID : @msccookingschool