MSC Cooking School
ประวัติของโรงเรียน
MSC Thai Culinary School

ความเป็นมา โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ เชฟชุมพล แจ้งไพร ด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านอาหาร ของทั้งสองบริษัททั้งในและต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี และ ความเป็นเชฟมืออาชีพที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ ด้านอาหารของเชฟชุมพลที่มีตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเป็นเครื่องการันตีทำเกิดแนวคิดร่วมกันในการผลักดันธุรกิจอาหารไทยให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงการสนับสนุนอาหารไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นครัว โลก เพื่อตอบสนองนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ของภาครัฐ
 

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี จึงได้เกิดขึ้นโดยเน้นแนวคิดหลักในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหาร หรือเชฟให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยจัดทำหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพซึ่งตั้งเป้าหมายในการผลิตเชฟเพื่อ ป้อนเข้าสู่ธุรกิจบริการอาหาร ทั้งในส่วนของ ร้านอาหาร ภัตตาคารและ โรงแรมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ยังเปิดหลักสูตรทั่วไป อาทิ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านอาหารหลักสูตรระยะสั้นครึ่งวันสำหรับผู้ที่สนใจทั้งไทย และต่างประเทศและหลักสูตรในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ เฉพาะกลุ่ม อาทิ หลักสูตรสำหรับ จูเนียร์เชฟ หลักสูตรสำหรับครอบครัว หลักสูตรสำหรับคนรักขนมไทย หลักสูตรแกะสลัก เป็นต้น

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ตั้งความมุ่งหวังว่าจะเป็นโรงเรียนสอนประกอบอาหารไทยที่ดีที่สุดเนื่องจากหลักสูตร ที่ขอการรับรองที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการเชิญคณาจารย์ ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารที่เป็นที่รู้จักดีในวงการที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ เพื่อผลิตเชฟอาหารไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล