Center of Skill Standard and Test Development
ศูนย์ทดสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้สามารถดำเนินการ ทดสอบ โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี สาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบอาหารไทยมีมาตรฐานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สาขาอาชีพ ธุรกิจบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

กำหนดการเปิดทดสอบ
วันที่ 17 และ 21 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 17 และ 21 มีนาคม 2564
วันที่ 19 และ 23 พฤษภาคม 2564
วันที่ 16 และ 20 มิถุนายน 2564
วันที่ 18 และ 22 สิงหาคม 2564
วันที่ 15 และ 19 กันยายน 2564
วันที่ 17 และ 21 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 15 และ 19 ธันวาคม 2564 

การสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 35 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 สอบภาคปฏิบัติ อาหารคาว 3 อย่าง อาหารหวาน 1 อย่าง ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง
(ผลรวมคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้องได้ขึ้นต่ำ 70% ถึงจะผ่านการทดสอบ)

สถานที่ทดสอบ
1. สอบทฤษฎี : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วัดธาตุทอง
2. สอบปฏิบัติ : โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี, ชั้น 3 โดยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาสำหรับสอบภาคปฎิบัติ
 • ชุดปฎิบัติงานครัว, ผ้ากันเปื้อน, หมวกคลุมผม และผ้าเช็ดมือ
 • มีดสำหรับการแกะสลักผักและผลไม้
 • รองเท้าเชฟ หรือรองเท้าที่ปลอดภัยสำหรับการปฎิบัติงานครัว

ค่าธรรมเนียมสมัคร
1,500 บาท (ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 1,000 บาทและค่าวัตถุดิบ 500 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ
 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีนับถึงวันสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • ผ่านการเรียนด้านอาหารไทยไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ
 • มีประสบการณ์ หรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เคยต้องโทษ

หลักฐานการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล 
 • สำเนาใบรับรองการทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรือ 
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา หรือ 
 • สำเนาวุฒิบัตรอบรมไม่น่้อยกว่า 90 ชั่วโมง

การสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • ลงทะเบียนสมัครผ่านทางออนไลน์ www.msccookingschool.com 
 • สมัครโดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาทางอีเมล์ [email protected]
 • สมัครได้ด้วยตัวเองที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี, ชั้น 4

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ถ้าหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสามารถชำระค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
 • ชำระด้วยเงินสด 1,500 บาท 
 • โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสยาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 005-801063-8

โดยหลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
- e-mail : [email protected]
- line ID : @msccoookingschool

การรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะมารับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้หลังผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อย 14 วันทำการ โดยมีให้เลือก 2 วิธี
1. มารับด้วยตัวเอง หรือ 
2. ส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่าส่ง 60 บาท 

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
โทร. 02-185-1414, 09-4649-4664
e-mail : [email protected]
Line ID : @msccookingschool